آیدی تلگرام

@mojavaad

ایمیل
mojavaad.ghasemi@gmail.com

آدرس

تهران – میدان تیموری- کوچه گلستان- پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف- شتابدهنده نوآوری اجتماعی همنو