چه تفاوتی بین نوآوری اجتماعی، کسب و کار اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی هست؟

مدت مطالعه: 2 دقیقه
برای ورود به یک حوزه مطالعاتی ضروری است که با تعاریف اولیه رایج در آن حوزه آشنا شویم در غیر اینصورت ممکن است درک اشتباهی از مفاهیم داشته باشیم. در این مطلب سعی میکنم خیلی ساده به 3 رویکرد اصلی در حوزه ایجاد تغییر اجتماعی بپردازم